Yazdır
PDF

TORBA YASADA KAMU GÖREVLİLERİNİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Posted in Haberler - hukuk


6111 SAYILI TORBA KANUNLA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 


1-657 sayılı yasanın 53. maddesi yeniden düzenlenerek engelli personel çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; engelliler ile ilgili olarak engelli sınavı merkezi olarak ayrı yapılacak ve %3 engelli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu hususla ilgili olarak Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nca yeni bir yönetmelik hazırlanacaktır.

2- 657 sayılı yasanın 64. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Daha önceden 6 yıl üst üste sicil notu ortalaması 90’ın üzerinde olanlara verilen 1 kademe uygulamasında yeni kurallar getirilmiştir. Yasal değişiklik ile sicil notu uygulaması kaldırıldığından üst üste 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlar hakkında 1 kademe ilerlemesi yapılacaktır.

3- 657 sayılı yasanın 68. maddesinde yapılan yeni değişiklik ile müsteşar ve genel müdür gibi üst düzey yöneticiliklere atamalarda özel sektörde çalışılan sürenin tamamı hizmet süresinden sayılacaktır. Bu düzenleme ile bundan sonra hükümetin tamamen siyasi tercihine uygun olarak özel sektörde yönetici olanlar kamu kesimine “atamaya yetkili amir” olarak yani “müsteşar” ve “genel müdür” olarak atanabileceklerdir. Bu düzenleme ile siyasi kadrolaşma adeta zirve yapacaktır.

4- 657 sayılı yasanın 77. maddesinde yapılan değişiklikle yabancı ülkelere yapılan görevlendirmelerde Başbakan yerine Bakan izni yeterli sayılmıştır.

5- 657 sayılı yasanın 91. maddesinde yapılan değişiklikle kadrosu kaldırılan ancak kurum içinde atama imkanı kalmayan memurlar diğer kamu kurumlarına atanacaklardır. Bu madde, kamu kesiminde memur kadrolarının kaldırılarak atama yapılamayacak bir durum yaratmayı amaçlamaktadır. Örneğin; kadrosu kaldırılan bir memur ya aynı kadroda başka bir kurum bulamayacak ve bu nedenle istemese bile bir başka kadroya geçmek durumunda kalacak ya da sözleşmeliliği tercih etmek orunda kalacaktır. 91. maddedeki değişiklik iş güvencesini büyük oranda ortadan kaldıran bir değişikliktir.

6- 657 sayılı yasanın 100. maddesinde yapılan değişiklik ile engellilerin çalışma saat ve süreleri çalıştıkları kurumlar tarafından belirlenecektir.

100. maddenin 2. fıkrasında en önemli değişiklik ise esnek istihdamın 657 sayılı yasaya yerleştirilmesi biçiminde karşımıza çıkmaktadır. 100. maddeye eklenen fıkra uyarınca, tüm memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Buna ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği belirtilmiştir. Esnek çalışmanın önünü açan bu düzenleme işçi kesimindeki esnek çalışma modellerini kamu kesimine taşımıştır. Denilebilir ki; iş ve çalışma koşullarının kötüleşmesinde işçi ile memur eşitlenmiştir.

7- 657 sayılı yasanın 101. maddesinde yapılan değişiklik ile 24 saat esasına göre çalışılan hizmetlerde çalışma saatlerini kurum belirleyecektir. Yani Sağlık Bakanlığı kendisi çalışma saatlerini belirleyecektir. Bu maddede yapılan değişiklikle hamileliğin 24. haftasından önce ( yasada aynen bu şekilde ifade edilmiştir. Bizim yorumumuza göre 24 haftadan önceki gebeliklerde doktor raporu olması durumunda bu hüküm geçerli olacaktır. ) ve her halükarda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle kadın memurlara gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği, engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği düzenlenmiştir.

 

8- 657 sayılı yasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle, erken doğum halinde doğum öncesi kullanılamayan doğum izni doğum sonrası izne eklenecektir. Babalık izni süresi 10 güne çıkarılmaktadır. Doğum sırasında anne ölürse anaya tanınan izin hakkı babaya verilecektir. Evlenme veya ölüm halindeki izin süreleri 5 günden 7 güne çıkarılmıştır. Kayın peder, kayın valide ve kayınlar ölünce de 7 gün izin verilecektir. Bu maddede yapılan en önemli düzenlemelerden bir tanesi süt izninin doğumdan sonraki ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat olarak düzenlenmesidir.

 

Bu maddede yapılan değişikliklerden bir diğeri de; yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulamayacağına dair düzenlemedir. Önceden bu düzenleme “özlük haklarına dokunulamaz” biçimindeydi. Şimdi mali ve sosyal haklara dokunulamaz şeklinde değiştirilmiştir.

 

9– 657 sayılı yasanın 105. maddesinde yapılan değişiklik ile uzun süreli tedavide hizmet yılı şartı kaldırılmıştır. Hastalık raporlarının düzenlemesi ile ilgili yetki Devlet Personel Başkanlığı’na bırakılarak yönetmelik ile belirlenecektir. Bu maddede yapılan en önemli değişiklik ile memura, bakmakla yükümlü olmasa dahi, refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarının korunarak 3 aya kadar ücretli izin verileceği, gerektiğinde bu sürenin 1 katına kadar uzatılacağı düzenlenmiştir.

 

10- 657 sayılı yasanın 108. maddesinde yapılan değişiklikle, doğum sonrası aylıksız izin 24 aya çıkarılmaktadır. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlara 24 aya kadar aylıksız izin verilecektir. Yurt dışına giden memur, diğer kamu görevlileri veya öğrencilerin memur olan eşleri görev veya öğrenim süresi boyunca aylıksız izin alabileceklerdir. 5 hizmet yılı olan memurlar toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullanabileceklerdir. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde aylıksız izinde olan memurun 10 gün içersinde görevine başlaması zorunluluğu getirilmiştir.

 

11- 657 sayılı yasanın 109. maddesi yeniden düzenlenerek sicil uygulaması kaldırılmış, bunun yerine memur bilgi sistemi ve özlük dosyası tutulması ile ilgili düzenleme getirilmiştir.

 

12- 657 sayılı yasanın 122. maddesinde yapılan düzenleme ile başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül yeniden düzenlenmiştir. Burada performans kriteri olarak niteleyebileceğimiz çeşitli kriterler getirilerek memura bu kriterlere göre başarı belgesi verilebileceği düzenlenmiştir. Üstün başarı belgesi alanlara atamaya yetkili amirin onayı ile en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üne kadar ödül verilebileceği düzenlenmiştir. Performans kriterleri diye tabir ettiğimiz değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi Devlet Personel Başkanlığı’na bırakılmıştır.

 

13- 657 sayılı yasanın 125. maddesinde yapılan değişikliklerle;

 

a)       Aylıktan kesme cezasını gerektiren c bendinin g fıkrası yani il dışına izinsiz çıkış, h bendi toplu müracaat ve şikâyette bulunma ve j bendi yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak kaldırılmıştır. Artık bu fiillerden dolayı ceza verilmeyecektir.

b)       125. maddenin E bendinin a fıkrasında yer alan “engelleme” ibaresi, “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiş, f fıkrası “amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak” olarak değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile memuriyetten atma bu filler bakımından kolaylaştırılmıştır.

c)       Bu maddede yapılan değişiklik ile geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlara verilecek cezalarda bir derece hafif olanının uygulanacağına dair düzenleme şu şekilde değiştirilmiştir; geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda 1 derece hafif olanının uygulanacağı şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile de performans kriterlerine göre ödül veya başarı belgesi almayan memurlara 1 derece hafif ceza uygulanmayacaktır.

 

14- 657 sayılı yasanın 132. maddesinde yapılan değişiklik ile aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl boyunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar 10 yıl boyunca Daire başkanı ve üstü kadrolara atanamayacaktır.

 

15- 657 sayılı yasanın 135. maddesinde yapılan değişiklikle kanunun uygulamaya girdiği 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde disiplin kuruluna itiraz edileceği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı da 7 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu süre içinde itirazlar yapılmaz ise kararlar kesinleşecek ve yargıya dava açılamayacaktır. İtirazlar yapıldıktan sonra 30 gün içinde karar verilmesi gerekmektedir. İtirazlar reddedilir veya daha hafif ceza verilir ise süresi içerisinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

16- 657 sayılı yasanın 231. maddesinde yapılan değişiklikle Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde Kamu Personel Bilgi Sistemi kurulacaktır.

 

17- 657 sayılı yasanın Ek 8. maddesi değiştirilerek memurun isteği ile bir başka kurumda görevlendirilmesi düzenlenmiştir. Kurumlar arası görevlendirme 6 ayı geçmeyecektir. Ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alınarak memurun izni olmadan bir başka kuruma 6 aya kadar görevlendirilmesi mümkün hale gelecektir.

 

18- 657 sayılı yasaya Geçiş Hükümleri eklenmiştir. Ayrıca tutulmakta olan siciller 5 yıl daha saklanacaktır.

 

19- 657 sayılı yasanın 57. maddesinde değişiklik yapılarak adaylık süreci içerisinde disiplin cezası alanların disiplin amirinin teklifi üzerine asaletinin onaylanmayarak memuriyetten atılması hükmü getirilmiştir. Daha önceden olumlu sicil alamayan memur için geçerli olan bu kuralın yeni düzenleme ile disiplin cezası alan haline getirilmesi oldukça ağırlaştırılmış bir düzenlemedir.

 

20- 657 sayılı yasanın 202. maddesinde değişiklik yapılarak aile yardım ödeneğinde 2’den fazla çocuk için de çocuk parasının verilebileceği düzenlenmiştir.

 

21- 657 sayılı yasada değişiklik yapılarak il dışına çıkışları izne bağlayan madde kaldırılmıştır.

 

22- 657 sayılı yasanın 37. maddesinde değişiklik yapılarak azami yükselebilecekleri derecelerin 4. kademesinde olanların son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara kadro şartı aranmaksızın 1 derece yükseltileceği kuralı, son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamak olarak değiştirilmiştir.

 

TORBA KANUNLA 375 SAYILI KHK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1-        375 sayılı KHK’nın 1. maddesinin d bendinde değişiklik yapılarak emekli olunduğunda verilen yol harcırahı 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılmıştır.

2-        Sendika üyesi olan kamu görevlilerine Ocak Nisan Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL toplu sözleşme primi verilecektir.

3-        Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilecektir.

 

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

1- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı tablonun Kurumlarla İlgili Kâğıtlar başlıklı kısmının sonuna 25. fıkra eklenerek sözleşmeli personelden damga vergisi alınması uygulamasına son verilmiştir.